Lag bokmerkeAtferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder(F90-F98)

 
Lag bokmerke    F90   
 
Hyperkinetiske forstyrrelser

Gruppe lidelser kjennetegnet ved tidlig debut (vanligvis i løpet av de fem første leveårene), manglende utholdenhet i aktiviteter som krever kognitivt engasjement, og tendens til å skifte fra en aktivitet til en annen uten å gjøre noe ferdig, i kombinasjon med uorganisert, dårlig regulert og overdreven aktivitet. Flere andre avvik kan forekomme. Hyperkinetiske barn er ofte uforsiktige og impulsive, utsatt for ulykker og får oftere disiplinærvansker på grunn av tankeløse brudd på normer og regler, mer enn på grunn av bevisst utfordrende atferd. I forhold til voksne viser de ofte sosialt uhemmet atferd med mangel på normal forsiktighet og tilbakeholdenhet. De er upopulære blant andre barn, og kan derfor bli isolert. Kognitive forstyrrelser er vanlige, og spesifikke motoriske og språklige utviklingsforstyrrelser uforholdsmessig hyppige. Sekundære komplikasjoner omfatter dyssosial atferd og lav selvfølelse.

Ekskl:
affektive lidelser (maniske eller depressive) (F30-F39)
angstlidelser (F41.-)
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
schizofreni (F20.-)
      F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet
Inkl:
oppmerksomhetsforstyrrelse: forstyrrelse med hyperaktivitet
oppmerksomhetsforstyrrelse: syndrom med hyperaktivitet
Ekskl:
hyperkinetisk atferdsforstyrrelse (F90.1)
      F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse
Inkl:
hyperkinetisk forstyrrelse forbundet med atferdsforstyrrelse
      F90.8 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser
      F90.9 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse
Inkl:
hyperkinetisk reaksjon i barndom eller ungdom INA
hyperkinetisk syndrom INA
 
Lag bokmerke    F91   
 
Atferdsforstyrrelser

Forstyrrelse kjennetegnet ved gjentatt og vedvarende dyssosial, aggressiv eller utfordrende atferd med klare brudd på sosiale forventninger og normer i forhold til alderen. Atferdsforstyrrelsen er mer alvorlig enn vanlige barnestreker eller opprørstrang i ungdomsårene. Atferdsmønsteret varer ved over tid (seks måneder eller mer). Symptomer på atferdsforstyrrelser kan også være symptomatiske for andre psykiatriske tilstander, som i så fall får diagnostisk forrang.

Eksempler på atferd som diagnosen baseres på, omfatter uttalt slåssing eller tyrannisering, grusomhet overfor andre mennesker eller dyr, alvorlig ødeleggelsestrang, ildspåsettelse, stjeling, gjentatt lyving, skoleskulking eller rømning, uvanlig hyppige eller alvorlige raserianfall og ulydighet. Hvis disse atferdstrekkene er markerte, er hvert av dem tilstrekkelige for å stille diagnosen, mens enkeltstående dyssosiale handlinger ikke er nok.

Ekskl:
affektive lidelser (F30-F39)
atferdsforstyrrelse forbundet med følelsesmessige forstyrrelser (F92.-)
atferdsforstyrrelse forbundet med hyperkinetiske forstyrrelser (F90.1)
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
schizofreni (F20.-)
      F91.0 Atferdsforstyrrelser begrenset til familien

Atferdsforstyrrelse med dyssosial eller aggressiv atferd (og ikke bare opposisjonell, trassig, nedbrytende atferd), der den avvikende atferden er helt eller nesten helt, begrenset til hjemmet og samspillet med kjernefamilien eller husstanden. Forstyrrelsen må oppfylle kriteriene for F91.-, da alvorlige forstyrrelser i foreldre-barn-forholdet alene ikke er tilstrekkelig for å stille denne diagnosen.

      F91.1 Usosialisert atferdsforstyrrelse

Forstyrrelse kjennetegnet ved kombinasjon av vedvarende dyssosial eller aggressiv atferd (oppfyller kriteriene for F91.-, og består ikke bare av opposisjonell, trassig eller nedbrytende atferd) med betydelig og gjennomgripende forstyrrelse av forholdet til andre barn.

Inkl:
atferdsforstyrrelser av aggressiv type hos barn uten gruppetilhørighet
usosialisert aggressiv forstyrrelse
      F91.2 Sosialisert atferdsforstyrrelse

Atferdsforstyrrelse med vedvarende dyssosial eller aggressiv atferd (oppfyller kriteriene for F91.- og omfatter ikke bare opposisjonell, trassig eller nedbrytende atferd) hos barn som i alminnelighet er godt integrert med sine jevnaldrende.

Inkl:
atferdsforstyrrelse, gruppetype
gruppekriminalitet
kriminalitet i gjengsammenheng
skoleskulking
tyveri sammen med andre
      F91.3 Opposisjonell atferdsforstyrrelse

Atferdsforstyrrelse, vanligvis hos yngre barn, primært kjennetegnet ved markert trass, ulydighet, nedbrytende atferd som ikke omfatter kriminelle handlinger eller mer ekstreme former for aggressiv eller dyssosial atferd. De overordnede kriteriene for F91.- må være oppfylte. Alvorlige barnestreker eller ulydighet er ikke alene tilstrekkelig for å stille denne diagnosen. Kategorien skal brukes med forsiktighet, særlig for større barn, fordi kliniske atferdsforstyrrelser vanligvis innebærer dyssosial eller aggressiv atferd som er mer enn ulydighet, trass eller fiendtlighet.

      F91.8 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser
      F91.9 Uspesifisert atferdsforstyrrelse
Inkl:
atferdsforstyrrelse i barndommen INA
 
Lag bokmerke    F92   
 
Blandede atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser

En gruppe forstyrrelser kjennetegnet ved kombinasjon av vedvarende aggressiv, dyssosial eller trassig atferd med åpenbare og uttalte symptomer på depresjon, angst eller andre følelsesmessige forstyrrelser. I tillegg til kriteriene for atferdsforstyrrelser i barndommen (F91.-) må enten følelsesmessige forstyrrelser i barndommen (F93.-), en diagnose for en voksen form for nevrotisk, belastningrelatert eller somatoform lidelse (F40-F48) eller affektiv lidelse (F30-F39) være oppfylt.

      F92.0 Depressiv atferdsforstyrrelse

Kategorien krever en kombinasjon av atferdsforstyrrelse (F91.-) med vedvarende og markert senket stemningsleie (F32.-), som viser seg ved symptomer som uttalt fortvilelse, tap av interesse og glede over vanlige aktiviteter, selvbebreidelser og håpløshet. Forstyrrelse av søvn eller appetitt kan også være til stede.

Inkl:
atferdsforstyrrelse i F91.- forbundet med depressiv lidelse i F32.-
      F92.8 Andre spesifiserte blandede atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser

Kategorien forutsetter en kombinasjon av atferdsforstyrrelser (F91.-) med vedvarende og markerte følelsesmessige symptomer som angst, tvangstanker eller tvangshandlinger, depersonalisasjon eller derealisasjon, fobier eller hypokondrisk lidelse.

Inkl:
atferdsforstyrrelser i F91.- forbundet med følelsesmessige forstyrrelser F93.-
atferdsforstyrrelser i F91.- forbundet med nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser F40-F48
      F92.9 Uspesifisert blandet atferdsforstyrrelse og følelsesmessig forstyrrelse
 
Lag bokmerke    F93   
 
Følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen

Kategorien omfatter forstyrrelser hovedsaklig kjennetegnet ved uvanlig forsterking av normale utviklingstrekk heller enn fenomener som kvalitativt er unormale i seg selv. Debut som ledd i normalutviklingen er et avgjørende trekk i differensialdiagnosen mellom følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barndommen (F93.-) og nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48).

Ekskl:
følelsesmessige forstyrrelser forbundet med atferdsforstyrrelser (F92.-)
      F93.0 Separasjonsangst i barndommen

Diagnosen brukes når frykt for atskillelse utgjør kjernen i angsten, og når angsten først opptrådte i de tidlige barneårene. Denne angsten skal skilles fra normal separasjonsangst når graden er uvanlig (omfatter også en varighet utover den vanlige aldersperioden) og når den er forbundet med betydelige vansker i sosial fungering.

Ekskl:
affektive lidelser (F30-F39)
fobisk angstlidelse i barndommen (F93.1)
nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (F40-F48)
sosial angstlidelse i barndommen (F93.2)
      F93.1 Fobisk angstlidelse i barndommen

Diagnosen omfatter angsttilstander i barndommen typiske for forskjellige utviklingsfaser, og som i noen grad oppstår hos de fleste barn, men som er av usedvanlig alvorlighetsgrad. Andre angsttilstander som oppstår i barndommen, men som ikke er en vanlig del av psykososial utvikling (som agorafobi), skal kodes i F40-F48.

Ekskl:
generalisert angstlidelse (F41.1)
      F93.2 Sosial angstlidelse i barndommen

Denne tilstanden karakteriseres ved fryktsomhet overfor fremmede og sosial usikkerhet eller angst i uvante, fremmede eller sosialt truende situasjoner. Kategorien skal bare brukes når slik frykt oppstår i løpet av de tidlige leveår, og både er av uvanlig alvorlighetsgrad og etterfulgt av problemer med sosial fungering.

Inkl:
unngåelsesatferd i barne- og ungdomsalder
      F93.3 Overdreven søskenrivalisering, patologisk

En viss grad av følelsesmessig forstyrrelse sees hos de fleste barn etter at de har fått yngre søsken. Søskensjalusi skal bare kodes her hvis forstyrrelsen er usedvanlig kraftig eller vedvarende, og forbundet med avvik i sosial fungering.

Inkl:
søskensjalusi
      F93.8 Andre spesifiserte følelsesmessige forstyrrelser i barndommen
Inkl:
identitetsforstyrrelse
overdreven engstelse
Ekskl:
kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen (F64.2)
      F93.9 Uspesifisert følelsesmessig forstyrrelse i barndommen
 
Lag bokmerke    F94   
 
Forstyrrelse i sosial fungering med debut i barne- og ungdomsalder

Heterogen gruppe forstyrrelser kjennetegnet ved avvik i sosial fungering. Forstyrrelsene viser seg i løpet av barne- og ungdomsalder, men er, til forskjell fra gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, ikke primært kjennetegnet ved tilsynelatende konstitusjonell manglende eller sviktende sosial funksjonsevne som griper inn på alle funksjonsområder. I mange tilfeller synes alvorlige miljøbelastninger eller -mangler å være en avgjørende årsaksfaktor.

      F94.0 Elektiv mutisme

Markert, følelsesmessig betinget talebegrensning som ytrer seg ved at barnet viser evne til å snakke i noen situasjoner, men ikke i andre. Forstyrrelsen ledsages vanligvis av markerte personlighetstrekk som omfatter sosial angst, tilbaketrekning, overfølsomhet eller motstand. De fleste av disse barna har en historie med språkforsinkelse eller artikulasjonsproblemer.

Inkl:
selektiv mutisme
Ekskl:
forbigående mutisme som del av separasjonsangst hos små barn (F93.0)
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
schizofreni (F20.-)
spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk (F80.-)
      F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen

Forstyrrelsen begynner i de første fem leveårene, og kjennetegnes ved vedvarende avvik i barnets sosiale relasjonsmønster. Tilstanden er forbundet med følelsesmessig forstyrrelse, og er påvirkelig av forandringer i miljøet. Da sees f eks fryktsomhet og økt vaktsomhet, dårlig sosialt samspill med jevnaldrende, aggresjon rettet mot seg selv og mot andre, tristhet og, i noen tilfeller, veksthemning. Syndromet inntreffer trolig som et direkte resultat av alvorlig omsorgssvikt, misbruk eller alvorlig mishandling fra foreldrenes side.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi fysisk vantrivsel eller veksthemning.

Ekskl:
Aspergers syndrom (F84.5)
mishandlingssyndromer (T74.-)
normal variasjon i mønster for selektiv tilknytning
seksuell eller fysisk mishandling i barndommen som fører til psykososiale problemer (Z61.4-Z61.6)
udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen (F94.2)
      F94.2 Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse i barndommen

Spesielt mønster med avvikende sosial fungering som oppstår i løpet av de første fem leveårene, og med tendens til å vedvare selv om omgivelsene forandres vesentlig. Da sees for eksempel diffus udiskriminerende kontaktform, oppmerksomhetssøkende og ukritisk vennlig atferd, og unyansert forhold til jevnaldrende. Avhengig av omstendighetene kan også atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser foreligge.

Inkl:
institusjonssyndrom
karakteravvik (med følelseskulde) hos barn
Ekskl:
Aspergers syndrom (F84.5)
hospitaliseringssyndrom hos barn (F43.2)
hyperkinetisk forstyrrelse (F90.-)
reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen (F94.1)
      F94.8 Andre spesifiserte forstyrrelser av sosial fungering i barndommen
      F94.9 Uspesifisert forstyrrelse av sosial fungering i barndommen
 
Lag bokmerke    F95   
 
»Tics«

Kategorien omfatter syndromer der det dominerende trekket er »tics«. »Tics« er ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske motoriske bevegelser (omfatter vanligvis bestemte muskelgrupper) eller plutselige, utilsiktede vokale lyder. »Tics« oppleves som uimotståelige, men kan vanligvis undertrykkes for kortere eller lengre tid, blir forverret av stress og forsvinner under søvn. Alminnelige, enkle motoriske »tics« omfatter blunking, kasting med hodet, skuldertrekking og grimasering. Alminnelige vokale »tics« omfatter kremting, hosting, snøfting og hvesing. Vanlige komplekse »tics« omfatter å slå på seg selv, hoppe eller sprette. Vanlige komplekse vokale »tics« omfatter repetisjon av visse ord, og noen ganger bruk av sosialt uakseptable (ofte obskøne) ord (koprolali) og repetisjon av ens egne lyder eller ord (palilali).

      F95.0 Forbigående »tics«

Oppfyller vanlige kriterier for »tics«, men er forbigående og varer ikke lenger enn 12 måneder. De viser seg vanligvis i form av blunking, grimasering eller kasting med hodet.

      F95.1 Kroniske motoriske eller vokale »tics«

Oppfyller de generelle kriteriene for »tics« med enten motoriske eller vokale »tics« (men ikke begge). De kan være enkle eller multiple og varer lenger enn ett år.

      F95.2 Kombinerte vokale og multiple motoriske »tics« Tourettes syndrom

Tilstand der det er eller har vært multiple motoriske »tics« og ett eller flere vokale »tics«, selv om disse ikke behøver å ha opptrådt samtidig. Lidelsen forverres vanligvis i ungdomsårene og varer ofte til voksen alder. Vokale »tics« er ofte multiple, med eksplosiv, repetitiv vokalisering, kremting og grynting. Obskøne ord eller setninger kan forekomme. Noen ganger er det også ekkopraksi i form av motoriske fakter som også kan være av obskøn art (kopropraksi).

      F95.8 Andre spesifiserte syndromer med »tics«
      F95.9 Uspesifiserte »tics«
»Tics« INA
 
Lag bokmerke    F98   
 
Andre atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder

Heterogen gruppe forstyrrelser som debuterer i barndommen, men som ellers er svært forskjellige. Noen av forstyrrelsene representerer veldefinerte syndromer, mens andre er symptomkomplekser som må tas med fordi de forekommer ofte og er forbundet med psykososiale problemer, og fordi de ikke hører naturlig inn under andre syndromer.

Ekskl:
affektkramper (»breath-holding spells«) (R06.8)
emosjonelt betingede søvnforstyrrelser (F51.1)
hypersomnolens og megafagi (Kleine-Levin-syndrom) (G47.8)
kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen (F64.2)
obsessiv-kompulsiv lidelse (F42.-)
      F98.0 Ikke-organisk enuresis

Tilstand kjennetegnet ved ufrivillig vannlating om dagen eller natten, og som ikke er i samsvar med individets mentale alder. Tilstanden er ikke forårsaket av manglende blærekontroll som følge av en nevrologisk lidelse, epileptiske anfall eller anatomiske avvik i urinveiene. Enuresis kan være til stede fra fødselen, eller kan oppstå etter en periode med blærekontroll. Enuresis kan eventuelt være forbundet med en mer omfattende følelsesmessig forstyrrelse eller atferdsforstyrrelse.

Inkl:
funksjonell enuresis
ikke-organisk urininkontinens
primær eller sekundær ikke-organisk enuresis
psykogen enuresis
Ekskl:
enuresisINA(R32)
      F98.1 Ikke-organisk enkoprese

Gjentatt frivillig eller ufrivillig avføring, vanligvis med normal eller nær normal konsistens, på steder som ikke er passende i forhold til individets sosiokultur. Tilstanden kan være en unormal fortsettelse av vanlig infantil inkontinens, eller kan utvikle seg etter en periode med full tarmkontroll. Enkoprese kan også vise seg ved bevisst avføring på upassende steder til tross for normal tarmkontroll. Tilstanden kan opptre monosymptomatisk, eller som del av en mer omfattende følelsesmessig forstyrrelse (F93.-) eller atferdsforstyrrelse (F91.-).

Inkl:
funksjonell enkoprese
ikke-organisk inkontinens for avføring
psykogen enkoprese

Bruk hvis mulig tilleggskode hvis årsaken er samtidig obstipasjon.

Ekskl:
uspesifisert enkoprese INA(R15)
      F98.2 Spiseforstyrrelse i barndommen

Spiseforstyrrelse som opptrer i spedbarnsalder og tidlig barnealder og viser seg på ulike måter. Den omfatter vanligvis spisevegring eller ekstrem kresenhet. Den skyldes ikke mangel på føde, sviktende omsorg eller organisk sykdom. Spiseforstyrrelsen kan eventuelt ledsages av ruminasjon (gjentatt oppgulping og svelging av mat uten kvalme eller mage-tarm-sykdom).

Inkl:
ruminasjonstilstand i spedbarnsalder
Ekskl:
anorexia nervosa og andre spiseforstyrrelser (F50.-)
   • spisevansker hos nyfødte (P92.)
   • spisevansker og vanstell (R63.3)
pica i spedbarns- og barnealder (F98.3)
      F98.3 Pica i spedbarns- og barnealder

Vedvarende inntak av substanser som ikke er egnet som næringsmiddel, som jord, maling osv. Slikt inntak kan opptre som ett av flere symptomer ved mer omfattende psykiske lidelser (som autisme) eller som et relativt isolert psykopatologisk atferdstrekk. Bare det siste skal kodes her. Fenomenet er mest utbredt hos psykisk utviklingshemmede barn og skal da kodes med F70-F79 som hoveddiagnose.

      F98.4 Stereotype bevegelsesforstyrrelser

Viljebestemte, repetitive, stereotype, formålsløse (og ofte rytmiske) bevegelser som ikke er del av noe psykiatrisk eller nevrologisk sykdomsbilde. Når slike bevegelser forekommer som symptomer ved andre lidelser, skal bare den overordnede lidelsen kodes. Bevegelser som ikke er av selvmutilerende karakter omfatter rugging, kasting med hodet, plukking eller tvinning av hår, trekking i fingrene og vinking (»hand-flapping«). Selvmutilerende stereotyp atferd omfatter gjentatt dunking med hodet, påføring av slag i eget ansikt, stikking av fingre i øyet, biting i lepper, hender eller andre kroppsdeler. Alle stereotype bevegelsesforstyrrelser forekommer hyppigst i forbindelse med psykisk utviklingshemning, og i slike tilfeller skal begge forstyrrelsene kodes. Hvis et barn med synssvekkelse stereotypt stikker fingre i øyet, skal tilstanden kodes som F98.4, sammen med somatisk kode for synssvekkelsen.

Inkl:
stereotypi eller uvane
Ekskl:
fingersuging (F98.8)
neglebiting (F98.8)
neseplukking (F98.8)
organiske bevegelsesforstyrrelser (G20-G25)
stereotypier ved mer omfattende psykiske lidelser (F00-F95)
»tics« (F95.-)
trikotillomani (F63.3)
unormale, ufrivillige bevegelser (R25.-)
      F98.5 Stamming

Talen kjennetegnes av hyppig gjentagelse eller forlengelse av lyder, stavelser eller ord, eller ved hyppig nøling eller pauser som avbryter den rytmiske talestrømmen. Diagnosen skal bare brukes hvis forstyrrelsen er så alvorlig at den tydelig forstyrrer taleflyten.

Ekskl:
løpsk tale (F98.6)
»tics« (F95.-)
      F98.6 Løpsk tale

Hurtig, avbrutt talestrøm, uten gjentagelser eller pauser, i en slik grad at det påvirker forståeligheten. Talen er støtvis og urytmisk med korte, hakkende løp som vanligvis forstyrrer fraseringen.

Ekskl:
stamming (F98.5)
»tics« (F95.-)
      F98.8 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder
Inkl:
eksessiv masturbasjon
fingersuging
neglebiting
neseplukking
oppmerksomhetsforstyrrelser uten hyperaktivitet
      F98.9 Uspesifiserte atferdforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder