Lag bokmerkeUtviklingsforstyrrelser(F80-F89)

Forstyrrelsene inkludert i F80-F89 har følgende fellestrekk: a) alltid debut i barndommen, b) mangelfull eller forsinket utvikling av funksjoner knyttet til den biologiske modning av sentralnervesystemet, og c) jevnt forløp som ikke innebærer remisjoner eller tilbakefall. I de fleste tilfeller er språkfunksjon, visuo-spatiale ferdigheter og motorisk koordinasjon påvirket. Vanligvis har den forsinkede eller mangelfulle utviklingen vært tilstede fra det tidspunkt den kunne påvises med sikkerhet, og vil avta etter hvert som barna blir eldre, selv om mindre defekter ofte kan vedvare i voksen alder.

 
Lag bokmerke    F80   
 
Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk

Forstyrrelser der det normale mønsteret for språktilegnelse er forstyrret fra de tidligste utviklingsstadier. Forstyrrelsene kan ikke direkte tilskrives nevrologiske tilstander, forstyrrelser i taleapparatet, sansedefekter, psykisk utviklingshemning eller miljøfaktorer. Tale- og språkforstyrrelsene i denne kategorien ledsages ofte av problemer som lese- og stavevansker, kontakt- og atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser.

      F80.0 Spesifikk artikulasjonsforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets bruk av språklyder er under det nivået som kan forventes ut fra dets mentale alder, mens språkferdighetene ellers er normalt utviklet.

Inkl:
dyslali
fonologisk utviklingsforstyrrelse
funksjonell artikulasjonsforstyrrelse
lalling
utviklingsforstyrrelse av artikulasjon
Ekskl:
artikulasjonsforstyrrelse som skyldes afasi INA(R47.0)
artikulasjonsforstyrrelse som skyldes apraksi (R48.2)
artikulasjonsforstyrrelse som skyldes artikulasjonsdefekt forbundet med utviklingsforstyrrelse av:
   • ekspressiv dysfasi (F80.1) eller
   • impressivt språk (F80.2)
artikulasjonsforstyrrelse som skyldes hørselstap (H90-H91)
artikulasjonsforstyrrelse som skyldes psykisk utviklingshemning (F70-F79)
      F80.1 Ekspressiv språkforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets evne til å uttrykke seg verbalt ligger betydelig under det nivå som kan forventes ut fra dets mentale alder, men der språkforståelsen er innenfor normale grenser. Samtidige artikulasjonsavvik kan forekomme.

Inkl:
utviklingsmessig dysfasi eller afasi, ekspressiv type
Ekskl:
dysfasi og afasi INA(R47.0)
elektiv mutisme (F94.0)
ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (F84.-)
psykisk utviklingshemning (F70-F79)
utviklingsmessig dysfasi eller afasi, impressiv type (F80.2)
      F80.2 Impressiv språkforstyrrelse

Spesifikk utviklingsforstyrrelse der barnets språkforståelse er under det nivå som forventes ut fra dets mentale alder. Ekspressiv dysfasi og forstyrrelse av ord- og lyddannelsen foreligger nesten alltid samtidig.

Inkl:
medfødt språkdøvhet
orddøvhet
utviklingsmessig Wernickes afasi
utviklingsmessig impressiv dysfasi eller afasi
Ekskl:
autisme (F84.0-F84.1)
dysfasi og afasi: ekspressiv type (F80.1)
dysfasi og afasi: INA(R47.0)
elektiv mutisme (F94.0)
ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom](F80.3)
psykisk utviklingshemning (F70-F79)
språkforsinkelse som skyldes døvhet (H90-H91)
      F80.3 Ervervet afasi med epilepsi [Landau-Kleffners syndrom]

Lidelse der barnet etter å ha hatt normal språkutvikling, mister både sin ekspressive og impressive språkevne, til tross for at generell intelligens er bevart. Tilstandens debut ledsages av paroksysmale EEG-forstyrrelser, og oftest også av epileptiske anfall. Vanligvis debuterer lidelsen mellom tre og sju års alder, med tap av språkferdighetene i løpet av dager eller uker. Tidsforbindelsen mellom debuten av epileptiske anfall og språktap varierer, slik at den ene komponenten kan inntreffe før den andre, med fra få måneders og opp til to års intervall. Muligens er en inflammatorisk encefalittisk prosess årsak til tilstanden. Omkring to tredeler av pasientene ender opp med mer eller mindre uttalte impressive språkdefekter.

Ekskl:
afasi (som skyldes) INA(R47.0)
afasi ved autisme (F84.0-F84.1)
afasi ved disintegrative forstyrrelser i barndommen (F84.2-F84.3)
      F80.8 Andre spesifiserte utviklingsforstyrrelser av tale og språk
Inkl:
lesping
      F80.9 Uspesifisert utviklingsforstyrrelse av tale og språk
Inkl:
språkforstyrrelse INA
 
Lag bokmerke    F81   
 
Spesifikke utviklingsforstyrrelser av skoleferdigheter, lærevansker

Tilstander der det normale mønsteret for tilegnelse av skoleferdigheter er forstyrret fra de tidligste utviklingstrinn. Tilstanden skyldes ikke bare utilstrekkelig undervisning, psykisk utviklingshemning eller ervervet skade eller sykdom i hjernen.

      F81.0 Spesifikk leseforstyrrelse

Spesifikk og betydelig forstyrrelse i utviklingen av leseferdigheter som ikke kan forklares utelukkende ved mental alder, synsproblemer eller utilstrekkelig undervisning. Både leseforståelse, ordgjenkjenning, høytlesningsevne og utføring av oppgaver som krever leseevne, kan være påvirket. Stavevansker forekommer ofte samtidig med spesifikk leseforstyrrelse og kan ofte vedvare inn i ungdomsalderen, selv etter at leseevnen er bedret. Den spesifikke leseforstyrrelsen har ofte en forhistorie med forstyrret tale- og språkutvikling. Ofte vil atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser komme i tillegg i løpet av skolealderen.

Inkl:
speilvendt lesning
spesifikk leseretardasjon
utviklingsmessig dysleksi
Ekskl:
aleksi INA(R48.0)
dysleksi INA(R48.0)
lesevansker som skyldes følelsesmessige forstyrrelser (F93.-)
      F81.1 Spesifikk staveforstyrrelse

Spesifikk og betydelig svikt i utviklingen av staveferdigheten uten at selve leseferdigheten er forstyrret. Tilstanden kan ikke bare forklares ved intellektuell retardasjon, synsforstyrrelse eller utilstrekkelig undervisning. Både evnen til å stave høyt og til å skrive ord korrekt, er påvirket.

Inkl:
spesifikk staveretardasjon (uten leseforstyrrelse)
Ekskl:
agrafi INA(R48.8)
stavevansker i sammenheng med leseforstyrrelse (F81.0)
stavevansker som skyldes utilstrekkelig undervisning (Z55.8)
      F81.2 Spesifikk forstyrrelse i regneferdighet

Spesifikk forstyrrelse i regneferdigheten som ikke bare kan forklares ved generell psykisk utviklingshemning eller utilstrekkelig undervisning. Regnevanskene omfatter manglende evne til å beherske basale regnearter som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, snarere enn mer abstrakte matematiske ferdigheter som trengs i algebra, trigonometri, geometri eller komplekse beregninger.

Inkl:
utviklingsmessig:
   • akalkuli
   • Gerstmanns syndrom
   • regneforstyrrelse
Ekskl:
akalkuli INA(R48.8)
regnevansker i sammenheng med lese-og staveforstyrrelse (F81.3)
regnevansker som skyldes utilstrekkelig undervisning (Z55.8)
      F81.3 Blandet utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter

Dårlig definert restkategori for forstyrrelser der både regne-, lese- og staveferdigheter er tydelig påvirket, men der forstyrrelsen ikke bare kan forklares ved generell psykisk utviklingshemning eller utilstrekkelig udervisning. Kategorien skal brukes ved forstyrrelser som oppfyller kriteriene for både F81.2 og enten F81.0 eller F81.1.

Ekskl:
spesifikk forstyrrelse i regneferdighet (F81.2)
spesifikk leseforstyrrelse (F81.0)
spesifikk staveforstyrrelse (F81.1)
      F81.8 Andre spesifiserte utviklingsforstyrrelser i skoleferdigheter
Inkl:
utviklingsmessig ekspressiv skriveforstyrrelse
      F81.9 Uspesifisert utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter
Inkl:
forstyrrelse i kunnskapstilegnelse INA
innlæringsforstyrrelse INA
mangelfull innlæringsevne INA
 
Lag bokmerke    F82   
 
Spesifikk utviklingsforstyrrelse i motoriske ferdigheter

Forstyrrelse kjennetegnet ved alvorlig svikt i utviklingen av motorisk koordinasjon, og som ikke kan forklares ved generell psykisk utviklingshemning eller av spesifikk medfødt eller ervervet nevrologisk lidelse alene. Grundig klinisk undersøkelse vil i de fleste tilfeller avdekke tegn som choreiforme bevegelser av ikke-understøttede ekstremiteter, synkinesier og andre motoriske forstyrrelser, eller tegn på sviktende koordinering av fin- eller grovmotorikk, som uttrykk for et umodent sentralnervesystem.

Inkl:
»clumsy child«-syndrom
utviklingsmessig dyspraksi
utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse
Ekskl:
koordinasjonsforstyrrelse ved psykisk utviklingshemning (F70-F79)(R27.-)
unormal gange og bevegelighet (R26.-)
 
Lag bokmerke    F83   
 
Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter

Denne kategorien omfatter forstyrrelser der det foreligger blanding av spesifikke forstyrrelser i tale og språk, innlæring og motorisk utvikling, men der ingen av disse dominerer tilstrekkelig til å utgjøre hoveddiagnosen. Denne blandingsgruppen skal bare brukes der det foreligger en betydelig overlapping mellom hver av de spesifikke utviklingsforstyrrelsene. Ved disse tilstandene er det vanligvis en viss grad av generell svikt i kognitive funksjoner. Kategorien skal derfor brukes ved forstyrrelser som oppfyller kriteriene for to eller flere av kategoriene beskrevet under F80.-, F81.- og F82.

 
Lag bokmerke    F84   
 
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Gruppe lidelser kjennetegnet ved kvalitative avvik i sosialt samspill og kommunikasjonsmønster, og ved et begrenset, stereotypt og repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter. Disse kvalitative avvikene er gjennomgripende trekk i individets fungering ved alle typer situasjoner.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi eventuell sameksisterende medisinsk tilstand eller psykisk utviklingshemning.

      F84.0 Barneautisme

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som defineres ved: a) avvikende eller forstyrret utvikling som er manifest før tre års alder, og b) karakteristisk unormal fungering som ytrer seg ved forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjon samt begrenset, stereotyp, repetitiv atferd. I tillegg til disse spesifikke diagnostiske trekkene er det vanlig med en rekke andre ikke-spesifikke problemer, som fobier, søvn- og spiseforstyrrelser, raserianfall og selvdestruktiv atferd.

Inkl:
autistisk forstyrrelse i barndommen
infantil autisme
infantil psykose
Kanners syndrom
Ekskl:
autistisk psykopati (F84.5)
      F84.1 Atypisk autisme

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som atskiller seg fra barneautisme ved senere debut eller ved at den ikke oppfyller alle de tre settene av diagnostiske kriterier på infantil autisme. Denne koden skal brukes når avvikende eller forstyrret utvikling er til stede først etter tre års alder, og der det mangler tilstrekkelige avvik på ett eller to av de tre områdene som er karakteristisk for barneautisme (forstyrrelse i sosialt samspill, kommunikasjon og begrenset, stereotyp og repetitiv atferd), til tross for karakteristiske forstyrrelser på de resterende av disse områdene. Atypisk autisme forekommer oftest hos dypt psykisk utviklingshemmede eller hos personer med alvorlig impressiv språkforstyrrelse.

Inkl:
atypisk barnepsykose
atypisk infantil autisme
psykisk utviklingshemning med autistiske trekk

Bruk tilleggskode (F70-F79) for å angi psykisk utviklingshemning.

      F84.2 Retts syndrom

Tilstand, hittil bare funnet hos jenter, der en tilsynelatende normal utvikling etterfølges av delvis eller fullstendig tap av tale- og gangferdighetene samt evnen til å bruke hendene, samtidig med nedsatt kranievekst. Vanligvis debuterer tilstanden mellom 7 og 24 måneders alder. Tap av målrettede håndbevegelser, håndvridende stereotypier og hyperventilasjon er karakteristisk. Lekeutvikling og sosial utvikling stopper opp, mens sosial interesse synes bevart. Trunkal ataksi og apraksi kommer til fra fire års alder. Choreoathetotiske bevegelser følger ofte senere. Tilstanden ender nesten alltid med alvorlig psykisk utviklingshemning.

      F84.3 Annen disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse definert ved en periode med helt normal utvikling før sykdomsdebut, som ytrer seg ved markert tap av tidligere ervervede ferdigheter på flere utviklingsområder i løpet av få måneder. I typiske tilfeller ledsages disse tegnene av generelt tap av interesse for omgivelsene, stereotype, repetitive bevegelsesmønstre og autismelignende forstyrrelser i samspill og kommunikasjon. I noen tilfeller kan tilstanden forklares ved at encefalopati er til stede, men diagnosen skal stilles på grunnlag av de atferdsmessige trekkene.

Inkl:
dementia infantilis
disintegrativ psykose
Hellers syndrom
symbiotisk psykose

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi eventuelle nevrologiske tilstander.

Ekskl:
Retts syndrom (F84.2)
      F84.4 Forstyrrelse med overaktivitet forbundet med psykisk utviklingshemning og bevegelsesstereotypier

Dårlig definert tilstand med usikker nosologisk validitet. Kategorien inkluderer tilstander kjennetegnet ved alvorlig psykisk utviklingshemning (IQ under 34), alvorlig hyperaktivitet, oppmerksomhetsforstyrrelse og atferdsstereotypier. Sentralstimulerende midler er uten virkning (i motsetning til hos barn med IQ innenfor det normale området), og kan fremkalle alvorlige dysforiske reaksjoner (noen ganger med psykomotorisk retardasjon). I ungdomsalderen erstattes ofte overaktiviteten av underaktivitet (et mønster som ikke er vanlig hos hyperkinetiske barn med normal intelligens). Syndromet er også ofte forbundet med ulike utviklingsforstyrrelser, enten spesifikke eller mer omfattende. I hvilken grad atferdsmønsteret skyldes lav IQ eller en organisk hjerneskade, er ukjent.

      F84.5 Aspergers syndrom

Tilstand med usikker nosologisk validitet, kjennetegnet ved kvalitative forstyrrelser av gjensidig sosialt samspill som ved barneautisme, sammen med et begrenset, stereotypt, repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter. Syndromet atskiller seg fra autisme ved at det ikke foreligger generell forsinkelse, hemning av språket eller kognitiv utvikling. Tilstanden er ofte forbundet med uttalt klossethet. Det er tydelig tendens til at tilstanden vedvarer gjennom ungdomsalderen og inn i voksenalderen. Psykotiske episoder kan opptre tidlig i voksen alder.

Inkl:
autistisk psykopati
schizoid forstyrrelse i barndommen
      F84.8 Andre spesifiserte gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
      F84.9 Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
 
Lag bokmerke    F88   
 
Andre forstyrrelser av psykologisk utvikling
Inkl:
utviklingsmessig agnosi
 
Lag bokmerke    F89   
 
Uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling
Inkl:
utviklingsforstyrrelse INA