Internasjonalt - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Innledning
KITHs rolle
Nasjonale standarder og HL7
Innfasing av standarder
Organisasjoner
Aktuelle høringer
Referansekomité

Internasjonalt

Internasjonal standardisering

I tillegg til at internasjonale helseinformatikkstandarder nærmest er en forutsetning for etablering av et velfungerende globalt marked for IT-systemer beregnet for bruk innenfor helsevesenet, danner de også et viktig fundament for det nasjonale arbeidet innenfor dette området.
 
Mengden av internasjonale organisasjoner som utarbeider standarder med relevans i forhold til de IT-løsninger som benyttes av den norske helsetjenesten er meget høyt. Mens mange av disse organisasjonene utarbeider det en kan kalle generelle teknologistandarder, finnes det også en rekke aktive standardiseringsorganisasjoner innenfor området helseinformatikk som utarbeider standarder spesielt rettet mot helsevesenets behov. De fleste av disse utarbeider standarder innenfor et svært avgrenset område, slik som f.eks. medisinske bilder, mens andre dekker større deler av området helseinformatikk. De viktigste slike organisasjoner er:
  • CEN/TC251, den europeiske standardiseringsorganisasjonens komité for helseinformatikk
  • ISO/TC215, den internasjonale standardiseringsorganisasjonens komité for helseinformatikk
  • HL7, Health Level 7

Den markedsmessige effekten av de europeiske og internasjonale standarder som utarbeides er variabel. Mens enkelte standarder blir tatt i bruk av "alle" relevante leverandører, forsvinner andre inn i glemselens slør uten at de har fått noen markedsmessig effekt. Den første gruppen av standarder er gjerne utarbeidet med utgangspunkt i allerede velfungerende løsninger, f.eks. relatert til medisinsk-teknisk utstyr, mens det andre ytterpunktet gjerne er utarbeidet på et rent teoretisk grunnlag av ildsjeler som virkelig brenner for saken.

KITH deltar aktivt i det internasjonale standardiseringasarbeidet og gjennomfører også nasjonale høringsprosesser for utkast til standarder mv. fra CEN/TC251 og ISO/TC215.

Internasjonale fagnettverk og programmer

KITH legger vekt på å følge utviklingen internasjonalt og deltar som del i dette i internasjonale fagnettverk og programmer. KITH er medlem av EHTEL (European Health Telematics Association), hvor vi for tiden leder nettverksgruppen for nasjonale kompetansesentre. KITH deltar videre i to EU-finansierte tematisekt nettverk:

  • CALLIOPE for interoperabilitet innen eHelse
  • EHR-QTN for kvalitetssikring og sertifisering av EPJ-systemer

Sist revidert: 26.07.2010

Utskriftvennlig side: