Rapporter fra koderevisjon - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Kodeveiledning
ICD-10
Datafiler 2013
Datafiler 2012
Datafiler 2011
Datafiler 2010
Datafiler 2008
Datafiler 2009
Referansegruppe
Veiledning
NCSP
ICPC-2
NCRP
Takstsystem radiologi
SNOMED
ICF
DRG
Søkeverktøy
NASS
ATC
NEKLAB
NCMP
KodeverkID
BUP-klass
ICD-DA-3

Rapporter fra koderevisjon 1999-2009

Rapportene er listet i omvendt kronologisk rekkefølge.

RAPPORT FRA Riksrevisjonen 2009

RAPPORT FRA Riksrevisjonen 2006

Rapport fra Sintef februar 2005

Rapport fra Helsetilsynet juni 2004

RAPPORT fra sintef juni 2003

Rapport fra Riksrevisjonen februar 2002

Utdrag fra pressemeling:

Innsatsstyrt finansiering av somatiske sykehus

En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at svært mange sykehus mangler informasjon som er helt nødvendig for at ordningen med innsatsstyrt finansiering skal fungere som forutsatt. Blant annet gjelder dette opplysninger om ressursutnyttelse og ventelistepasienter. Etter Riksrevisjonens vurdering har dette redusert muligheten for fullt ut å få utnyttet potensialet i finansieringsordningen for å få behandlet flere pasienter.

Stortinget fikk overlevert Dok. nr. 3:6 (2001-2002) - Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering av somatiske sykehus 14. februar 2002.  

KITH bidro Riksrevisjonen i dette arbeidet, som ble gjort på grunnlag av 2000-data.

Rapport fra Fylkesrevisjonen i Sør Trøndelag 2000:

Fylkesrevisjonen gjennomførte sommeren og høsten 2000 et forvaltningsrevisjonsprosjekt som fokuserte på ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF). Formålet med prosjektet var å bidra til en kodepraksis ved de somatiske sykehusene som var i samsvar med gjeldende regelverk og sikret sykehusene korrekt ISF-refusjon. Foruten å foreta en begrenset undersøkelse av selve kvaliteten på den medisinske kodingen som dannet grunnlag for ISF-utbetalingene søkte fylkesrevisjonen å kartlegge og vurdere sykehusenes opplæringtiltak innenfor ISF-ordningen og sykehusenes egen kvalitetssikring av koding.  

KITH bidro Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag i dette arbeidet, som ble gjort på grunnlag av 1999-data.

 

 
Utskriftvennlig side: